Logo
Certifikovaný program primární
prevence pro žáky MŠMT
Akreditované školení
pro učitele MŠMT

3. místo za ČR v soutěži Evropská
síť prevence kriminality (EUCPN)

Videa
Galerie
Červená knihovna

Komixy
Facebook
facebook

Pro školy

Photo

Projektový den je realizován v úzké kooperaci s vedením školy, metodikem prevence a nejčastěji s žáky z nejvyššího ročníku. Projektový den je koncipován jako série 10 aktivit na samostatných stanovištích, kde skupiny žáků, které jsou tvořeny žáky napříč ročníky (dochází ke spolupráci mezi žáky, kteří se příliš neznají a během normálního školního dne se míjí na chodbách, starší žáci pomáhají mladším, dochází k seznamování a prožívání společného úspěchu, což je jedním ze základních způsobů prevence nejen kyberšikany, ale i šikany obecně, odbourává se tak anonymní prostředí a podhoubí pro kyberšikanu) plní různé úkoly a cvičení se zaměřením na prevenci kyberšikany dle metodiky projektového dne projektu S kyberšikanou v duši (interaktivní cvičení v programu SMART Notebook, střelba ze vzduchovky s dotazníkem, tvorba papírové plachty s mapou kyberšikany, stavba majáku bezpečí, paměťové a kooperační dovednosti atd.), ale také se seznamují s různými možnostmi trávení času v jejich okolí (zájmové kroužky, sportovní aktivity, soutěže, kulturní akce atd.), a to prostřednictvím partnera spolku - Rada dětí a mládeže MSK – RADAMOK (o RADAMOK viz. http://www.radamok.cz/).

Více informací o projektovém dnu naleznete v Metodice projektového dne, která je volně k dispozici v záložce Ke stažení.

Metodika vznikla díky podpoře projektu S kyberšikanou v duši Ministerstva zdravotnictví – děkujeme!

Pomůcky a zajištění projektového dne je nejčastěji hrazeno z rozpočtu projektu spolku.

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE PROJEKTOVÉHO DNE

  • Projektový den S kyberšikanou v duši se snaží oživit tradiční podobu formálního vzdělávání na 2. stupni základní školy, podpořit kompetence žáků k řešení problému, sociální, komunikativní i pracovní. Žáci-organizátoři si navíc na vlastní kůži prožijí jeden den na pozici učitele, kde bude kladen důraz na jejich samostatnost, odpovědnost, kreativitu, sebeprezentování, trpělivost i schopnost vysvětlit zadání. Zároveň má za cíl prolomit anonymitou žáků v rozdílných ročnících, podpořit budování nových přátelských vztahů ve škole a minimalizovat riziko šikany a kyberšikany.
  • Úkoly a cvičení projektového dne S kyberšikanou v duši jsou zaměřeny na prevenci kyberšikany (interaktivní cvičení v programu SMART Notebook, tvorba papírové plachty s desaterem bezpečného internetu, simulované situace internetové komunikace, paměťové dovednosti atd.). V rámci projektu měli účastníci možnost k seznámení s různými možnostmi trávení času v jejich okolí (zájmové kroužky, sportovní aktivity, soutěže, kulturní akce atd.), a to prostřednictvím partnera projektu - Rada dětí a mládeže MSK – RADAMOK (o RADAMOK viz. http://www.radamok.cz/).
  • Projektový den je koncipován jako celoškolní akce pro 2. stupeň základní školy, skládající se z aktivit na samostatných stanovištích (dle potřeb školy mluvíme o 10 až 13 stanovištích). Z uskutečněných projektových dnů byl celkový počet účastníků pro 13 stanovišť 170 žáků. Počet i obsah jednotlivých stanovišť lze libovolně upravovat dle potřeb konkrétní školy, je tudíž reálné uspořádat projektový den o pěti stanovištích pro týmy o minimálním počtu pěti žáků.
  • Týmy plnící jednotlivé aktivity na stanovištích jsou poskládány z žáků napříč ročníky, díky čemuž dochází ke spolupráci mezi žáky, kteří se příliš neznají a během normálního školního dne se míjí na chodbách, starší žáci pomáhají mladším dětem z nižších ročníků, dochází k seznamování a prožívání společného úspěchu, což je jedním ze základních způsobů prevence nejen kyberšikany, ale i šikany obecně, odbourává se tak anonymní prostředí a podhoubí pro kyberšikanu.
  • Jedním ze zásadních předpokladů pro úspěšnou realizaci projektového dne je dostatečná informovanost a motivace žáků-organizátorů k svědomitému plnění stanovených povinností a metodiky jednotlivých úkolů. Důležité je pozitivní naladění a pocit, že žáci neplní jen příkazy učitelů, ale aktivita je jejich dobrovolnou činností a díky ní se mohou sami rozvíjet. Doporučujeme proto při prvotním seznámení nechat žáky stanoviště vybírat samostatně podle vlastních preferencí, případně dát prostor pro vlastní stanoviště. Pro deváté ročníky byl v mnohých případech projektový den brán jako rozloučení se školou.