Logo
Certifikovaný program primární
prevence pro žáky MŠMT
Akreditované školení
pro učitele MŠMT

3. místo za ČR v soutěži Evropská
síť prevence kriminality (EUCPN)

Videa
Galerie
Červená knihovna

Komixy
Facebook
facebook

Projekty

Logo

Projekt je podpořen z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví.

Základním cílem projektu je realizovat komplexní klíčové aktivity vedoucí k minimalizaci a prevenci kyberšikany, k minimalizaci jejích projevů a následků a nabídnout cílové skupině žáků základní školy vhodnou náplň trávení volného času. Současně je cílem zviditelnění a rozšíření tématu kyberšikany mezi občany ČR prostřednictvím videoklipů, které natočili účastníci projektu i známé osobnosti, ale i pediatry, pro něž bude vytvořen informační prospekt k odhalení symptomů a diagnostika kyberšikany, pro rodiče bude vytvořen stručný návod prevence a řešení kyberšikany.

Doba projektu

2. – 31. 12. 2014

Klíčové aktivity projektu

 1. Soutěž o cenu Amandy Todd
  • Cílem aktivity je vyhlásit soutěž o nejlepší videoklip natočený ve dvou věkových kategoriích:
   1. žáci ZŠ
   2. učni a studenti SŠ.
  • Téma videoklipů je dáno názvem projektu Kyberšikana v duši, avšak bude postačovat, když se bude videoklip věnovat obecně tématu kyberšikany.
  • Klip musí mít max. 5 minutovou stopáž, komise bude využívat následující stupnici:
  • Zapojit do soutěže se může kdokoli, avšak zaslat je možno jen jeden videoklip za osobu.
  • Všechna videa zapojená do soutěže budou vystavena na portálu S kyberšikanou v duši, kde bude číselník spuštění a na základě nejvyššího počtu zhlédnutíbude udělena Cena uživatelů.
  • Pro zájemce je možnost zapojit se do Filmové školy, kde bychom se společně učili, jak videoklip natočit a posléze i zpracovat do finální podoby.
 2. Projektové dny na ZŠ na téma Kyberšikana v duši
  • Cílem je připravit a v kooperaci s učiteli a vedením škol zorganizovat projektový den pro žáky 1. a 2. stupně základní školy, celkově se počítá s 15 zapojenými školami v rámci celého MSK.
  • Projektový den bude koncipován jako série aktivit na samostatných stanovištích, kde skupiny žáků, které jsou tvořeny žáky napříč ročníky plní různé úkoly a cvičení se zaměřením na prevenci kyberšikany (interaktivní cvičení v programu SMART Notebook, tvorba papírové plachty s desaterem bezpečného internetu, simulované situace internetové komunikace, paměťové dovednosti atd.), ale také se seznamují s různými možnostmi trávení času v jejich okolí (zájmové kroužky, sportovní aktivity, soutěže, kulturní akce atd.), a to prostřednictvím partnera projektu - Rada dětí a mládeže MSK – RADAMOK.
  • Při aktivitách dochází ke spolupráci mezi žáky, kteří se příliš neznají a během normálního školního dne se míjí na chodbách, starší žáci pomáhají mladším dětem z 1. stupně, dochází k seznamování a prožívání společného úspěchu, což je jedním ze základních způsobů prevence nejen kyberšikany, ale i šikany obecně, odbourává se tak anonymní prostředí a podhoubí pro kyberšikanu.
 3. Workshop Filmová škola
  • Cílem podpůrného workshopu je, aby se účastníci naučili natáčet vlastní videoklipy a měli možnost si zvýšit šanci na vítězství v naší soutěži o cenu Amandy Todd.
  • Jedná se o jednodenní akci, kdy je účastníkům hrazen oběd a cestovné v rámci MSK.
  • Celkově proběhne 5 běhů filmové školy pro 5 různých skupin CS, jeden běh bude pro max. 6 skupin mladých, nanejvýš však pro 20 účastníků.
  • Workshop se skládá ze dvou částí:
   1. Dopolední část obsahuje rozbor tématu kyberšikany, zhlédnutí některých klipů a předání základních informací o přípravě scénáře, práci kameramana a herců. Vypracování vlastních scénářů skupin filmové školy a jejich konzultace s lektorem. Návštěva kostymérny, vypůjčení kostýmů, sehrání a natočení připravených scénářů.
   2. Odpolední část obsahuje práci v počítačové učebně, ukázku práce střihače a programy vhodnými k zpracování videa atd. Úprava vlastních videoklipů a jejich finalizace.
  • Data jednotlivých filmových škol nejsou předem dána, ale jsou flexibilně přizpůsobena zájemcům o účast, platí ovšem výše uvedený počet účastníků.
  • Do soutěže bude zařazeno max. 30 videí, v případě vyššího zájmu, bude vybráno vždy jen jedno video z jedné školy.
 4. Závěrečná konference projektu
  • Cílem závěrečné konference je představit výstupy celého projektu, a to prostřednictvím powerpointové prezentace realizátorů projektu a zhlédnutím videí, která byla zapojena do soutěže.
  • Konferenci bude moderovat manažer projektu a lektor, zároveň zde vystoupí někteří z členů poroty, kterou budou tvořit zástupci E-Bezpečí, Nebuď oběť, policie, dětský psycholog, metodik prevence v Pedagogicko psychologické poradně.
  • Konference bude vyvrcholením celého projektu, proto budou o jejím konání a výstupech informovány média (Český rozhlas, Česká televize, regionální televize Polar atd.)
  • Na konferenci budou v tištěné formě k dispozici metodiky jak projektového dne, tak i filmové školy a prospekt pro pediatry, které budou prezentovány v samostatném vystoupení.
  • Celkově bude kapacita konference omezena možnostmi pronajatého sálu, minimální kapacita sálu je stanovena na 130 účastníků.
  • Za účasti odborníků, ale především žáků, kteří se zapojili do aktivit projektu a chtějí se s ostatními podělit o své zkušenosti s kyberšikanou a dalšími riziky internetu.

Výstupy projektu

 • Počet podpořených osob v rámci jednotlivých klíčových aktivit
  1. Soutěž o cenu Amandy Todd
   • do soutěže se může přihlásit neomezené množství soutěžících, do závěrečnéhovyhodnocení a promítání se dostane 30 videoklipů, proto bude efektivita hodnocena podle počtu zapojených žáků s videoklipy, podle předchozí zkušenosti se počítá se zapojením minimálně 70 soutěžících.
  2. Projektové dny na 15 školách
   • cca 100 žáku na jeden projektový den, celkově 1 500 žáků 1. a 2. stupně ZŠ
  3. Filmová škola
   • celkově proběhne 5 běhů filmové školy pro 5 různých skupin CS,
   • jeden běh bude pro max. 6 skupin mladých, nanejvýš však pro 20 účastníků, tzn. že bude podpořeno minimálně 90, maximálně 120 mladých.
  4. Konference
   • minimální počet účastníků konference je dán na 130 (odborníci, žáci ZŠ a SŠ, učitelé, výchovní poradci, metodici prevence, rodiče, média)
 • Tvorba metodiky k projektovému dni na ZŠ, podle níž si mohou zorganizovat školy samostatně vlastní projektový den, učitelům se tak dostane do rukou účinná, zábavná, realizovatelná publikace, kterou mohou učitelé využít bez externího pracovníka specializované organizace.
 • V rámci metodiky projektových dnů bude sepsána část určená pro pediatry a rodiče, která ponese název Prevence a odhalení symptomů oběti kyberšikany pro pediatry. Tato část bude taktéž zpracována zvlášť jako Informační prospekt pro pediatry a bude popisovat symptomy a prevenci pro potencionální oběti kyberšikany a bude jednoduchým návodem, jak kyberšikanu odhalit i v případě, kdy rodič přijde pro radu k pediatrovi, který do té doby o rizicích internetu a kyberšikany, jejich symptomech nevěděl. Informační prospekt pro pediatry bude po zpracování předložen „Komisi MZ pro péči o děti a dorost“ ke schválení a poté bude distribuován za využití provozovatelů webů pro dětské lékaře a odborných společností.
 • Metodika k filmové škole a způsob vedení dětí v aktivitách vedoucích
 • Edukační materiál pro rodiče využitelný v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost jako doplněk pediatrické péče.
 • Aktivní zapojenícílové skupiny do komunity zabývající se prevencí kyberšikany a jejich aktivit.
 • Informační a projektový portál S kyberšikanou v duši.

Partnerství

Projekt spolupracuje s organizací RADAMOK, která zaštiťuje organizace pracující na volnočasových aktivitách mladých v MSK. Závěrečná konference se bude realizovat za spolupráce s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostrava.

Pokud se chcete do projektu zapojit, kontaktujte nás na email nebudobet (zavináč) email.cz

Všechny aktivity projektu jsou díky financování Ministerstva zdravotnictví bez jakýchkoli nákladů zapojených škol i jednotlivců.