Logo
Certifikovaný program primární
prevence pro žáky MŠMT
Akreditované školení
pro učitele MŠMT

3. místo za ČR v soutěži Evropská
síť prevence kriminality (EUCPN)

Videa
Galerie
Červená knihovna

Komixy
Facebook
facebook

Pro školy

CÍLE PROGRAMU

Photo

Cílem certifikovaného programu školské všeobecné primární prevence Řidičský průkaz internetového surfaře (certifikát číslo 33t14t1tCE) je seznámit přístupnou formou účastníky se základními riziky internetu a komunikačních technologií (kyberšikana, sexting, kybergrooming, sociální sítě), probudit odpovědnost za vlastní chování ve virtuálním světě a pocit empatie s případnými oběťmi kyberšikany. Důležitým cílem je taktéž osvojení si účinných způsobů, jak kyberšikaně předcházet a jak se ji bránit, kam se v případě hledání pomoci obrátit a jak se chovat vůči agresorům. Program si klade za cíl účastníky uvolněnou atmosférou vtáhnout do problematiky tak, aby poučení a zásady chování vzešly od samotných účastníků, a to bez zbytečného strašení, zákazů a manipulace.

Výčet základních cílů programu:

 • Získání potřebných kompetencí k řešení krizových situací spojených s kyberšikanou, sextingem, kybergroomingem a sociálními sítěmi.
 • Osvojení zásad bezpečného internetu a pochopení významu a důležitosti jejich používání.
 • Rozvoj empatie na základě prožitého a rozebraného příběhu oběti kyberšikany, šikany a sextingu.
 • Probuzení vlastní odpovědnosti a svědomí za aktivity ve virtuálním světě, přijetí faktu, že ostatní uživatelé internetu mohou být snadno zranitelní a nezodpovědným chováním jim můžeme snadno ublížit.
 • Stimulovat zájem o nastavení vlastního profilu na sociální síti, péči o heslo ke všem aplikacím, zveřejňovaným informacím o své osobě a obecným zásadám soukromí ve virtuálním světě.
 • Zachovat pozitivní náklonost k moderním technologiím, internetu a sociálním sítím, ale zároveň upozornit na jejich dostatečné ovládnutí a stálé ostražitosti.
 • Přijmout odpovědnost za virtuální život svých budoucích potomků.

SPECIFIKACE CÍLOVÉ SKUPINY

Cílová skupina je určena věkem do kategorie:

 • Starší školní věk (12-15 let)
 • Mládež (15-18 let)
Photo

Žáci na 2. stupni ZŠ jsou nejrizikovější skupinou, a to z hlediska masivního nárůstu využívání moderních technologií bez relevantního poučení a kontroly, snadno zneužitelné naivity, vzdoru proti autoritě a hledání vlastní identity, která pokud není v reálném světě uspokojivá, utíká do světa virtuálního. Školení je vedeno odlehčenou formou, která je pro žáky snadno přístupná, nenásilná a vyhýbá se jak zbytečnému strašení, tak poučování a kárání. Vzhledem k této věkové kategorii se klade také důraz na důsledky nezodpovědného chování pro budoucnost (zveřejňování intimních materiálů, nevhodný obsah příspěvků a fotografií na sociálních sítích, bezpečnost hesla atd.) a také roli rodiče v době moderních technologií. Je rozebíráno aktuální chování mladé generace na internetu a sociálních sítích, které považujeme za nežádoucí, ale mladými uživateli chápáno jako standardní. Pro danou věkovou kategorii je běžné, že jejich virtuální život podléhá minimální, povrchní nebo žádnou kontrolou ze strany rodičů, mnohdy jsou počítačově gramotnější než samotní rodiče, kteří často vnímají moderní technologie nepřátelsky a využívají je jen jako trpěnou chůvu svých ratolestí. Proto se u velké části mladých uživatelů vyvinul pocit, že mohou ve virtuálním světě dělat cokoli, co se jim zlíbí bez pocitu odpovědnosti a respektování ostatních uživatelů. I proto je velice důležité do programu stále importovat aktuální trendy nežádoucího chování.

Studenti SŠ a učňovských škol jsou specifičtí svým hlubším využíváním moderních technologií, především internetu a sociálních sítí, proto se přednášky vedou v duchu sofistikovanějšího dialogu a vzájemnému přiblížení s životem ve virtuálním světě, zlozvyky z internetové komunikace a seznamování, netolismus, návyky ze sociálních sítí a nebezpečí z nich plynoucí.

ANOTACE PROGRAMU

Celý program Řidičský průkaz internetového surfaře se skládá ze dvou stěžejních lekcí a tří přídavných dle potřeb školy.

1. Kyberšikana a sexting

Lekce je dvouhodinová a jejím základem je prožití příběhu oběti kyberšikany, sextingu a šikany – Amandy Todd. Po rozboru příběhu jsou stanoveny základní body prevence, řešení i pomoc při útoky kyberagresora. Při školení je kladen důraz na to, aby poučení a sdílení probíhalo především mezi účastníky samotnými, lektor má ve větší míře roli moderátora a komentátora. Absolventi získají kompetence k řešení krizových situací, rozšíří si již získané dovednosti počítačové gramotnosti i schopnost empatie k potencionálním obětem kyberšikany.

2. Sociální sítě a kybergrooming

Sociální sítě chápeme jako již nedílnou součást života mladých uživatelů internetu, s níž se ovšem váže množství reálných hrozeb a nebezpeční, stejně tak i důsledky vlastního neuváženého a nezodpovědného chování. Základem lekce je pochopit smysl a fungování sociálních sítí se zaměřením na základní riziko – kybergroomingu, jehož princip se snažíme ozřejmit simulační hrou i příklady z praxe. Účastník získá rozšířené kompetence k využívání sociálních sítí, obranu proti možným falešným profilům a obecně rezistenci proti cizím uživatelům internetu. Zároveň se dozví, jakým způsobem odhalit pravou identitu. Školení nemá za cíl sociální sítě hanět a zakazovat, snaží se v žácích probudit stálou ostražitost nad chováním svým i ostatních.

3. Přídavné lekce dle potřeb konkrétní třídy (jednohodinové)

 • A) Netolismus
  lekce se zaměřuje na všechny možné závislosti související s využíváním moderních technologií – sociální sítě, hraní her, stahování, bezcílné surfování. Účastníci se dozví, kolik zbytečných hodin tráví u počítače a co by místo tohoto ztraceného času mohli dělat, také si pomocí jednoduchého testu zjistí, zda již nejsou na moderních technologiích závislí.
 • B) Bezpečné využívání moderních technologií (internet, mobil)
  školení upevňuje a rozšiřuje základní tématiku základních lekcí v bezpečném využívání moderních technologií pomocí cvičení, her, ale také rukodělných aktivit, kdy výsledné výrobky zůstávají ve škole pro možné další využití v počítačové učebně.
 • C) Sociální síť Facebook
  Facebook je nejpopulárnější sociální sítí, nicméně se s jejím používáním pojí několik specifických problémů a způsobů zneužití, na jejichž prevenci a řešení se zaměřuje poslední lekce.

PODMÍNKY REALIZACE PROGRAMU

Photo

Poskytovatel realizuje program podle závazných dokumentů „manuál“, „metodika“ a „koncepce“, která je dostupná na webové stránce www.nebudobet.cz a v listinné podobě v sídle organizace. Škola před samotným školení vyplní dokumenty Úvodní zhodnocení programu, Kontrakt a prostuduje potřebné materiály (metodika, manuál, koncepce, etický kodex zaměstnance atd.), volně ke stažení na našich stránkách. Školní metodik prevence přebírá odpovědnost za poskytování informací o programu zákonným zástupcům žáků. Pracovník programu provede program ve třídě, kterou poskytne škola, skupinou jsou žáci třídy. Bude použita interaktivní tabule, počítač, dataprojektor, internet, reprobedny, všechny ostatní pomůcky zajišťuje spolek Nebuď oběť. Žáky bude při lekcích programu doprovázet učitel, jak určí škola. Během programu platí pro žáky běžná pravidla, určená školním řádem (komunikace, telefony, pitný režim atd.). Po provedení programu pracovník Nebuď oběť a školní metodik prevence vypracují zprávu stanovenou písemnou formou, kterou obě strany archivují podle vnitřních pravidel školy a organizace.

Kvůli administraci projektů, je nutné, aby škola potvrdila počet proškolených žáků, učitelů, rodičů na připravený formulář.

HRAZENÍ PROGRAMU

Photo

Cílem Nebuď oběť je, aby byly programy pro žáky ZDARMA, a to díky získaným projektům od různým poskytovatelů dotací (MŠMT, MZ, MSK atd.). Tato praxe je realizována úspěšně již od roku 2012, kdy jsme od žáků a škol poplatek vybírat nemuseli. K úspěšné realizaci stačí vyplnit potřebné dokumenty pro realizaci programu primární prevence a domluvit vhodný termín. V případě, že není program hrazen projektem, zajistí škola poplatek ve výši 40 Kč na žáka, poskytovatel vystaví příjmový doklad dle platných předpisů. Náklady na program se mohou úměrně zvýšit výdaji na cestovné lektora, které bude hrazeno ve výši nákladů na osobní automobil.

Více informací a smluvení termínu na našem emailu a telefonu.