Logo
Certifikovaný program primární
prevence pro žáky MŠMT
Akreditované školení
pro učitele MŠMT

3. místo za ČR v soutěži Evropská
síť prevence kriminality (EUCPN)

Videa
Galerie
Červená knihovna

Komixy
Facebook
facebook

Projekty

Logo

Projekt je podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Projekt vychází ze současných aktuálních potřeb základních škol účinně řešit problematiku kyberšikany, kde je základním nedostatkem povědomí o základních rizicích a prevenci ani u žáků, ani učitelů. Účelem projektu je zrealizovat 8 školících dní, v rámci kterého budou proškoleni žáci 2. stupně zapojených ZŠ a v odpoledních hodinách bude dle možností školy realizováno buď školení pro rodiče žáků, nebo akreditované školení DVPP pro učitele. Celkově se počítá s proškolením min. 1 200 žáků 2. stupně ZŠ a 150 učiteli, či rodiči. Projektem se dosáhne zvýšením kompetencí k řešení krizových situací spojených s využíváním moderních technologií, a to se zaměřením na kyberšikanu a kyberstalking u dotčených CS. Účastníci školení se seznámí se základními pravidly bezpečného chování na internetu i postupem, co dělat v případě krizové situace.

Doba projektu

1. 2. – 31. 12. 2014

Popis školení pro jednotlivé cílové skupiny

 • Žáci na 2. stupni ZŠ
  Jsou nejrizikovější skupinou, a to z hlediska masivního nárůstu využívání moderních technologií bez relevantního poučení a kontroly, snadno zneužitelné naivity, vzdoru proti autoritě a hledání vlastní identity, která pokud není v reálném světě uspokojivá, utíká do světa virtuálního. Proto je školení rozděleno na 2 části, kdy se nejprve seznamuji se základními nebezpečími (kyberšikana, kyberstalking, kybergrooming,), poté v druhé hodině prokazují své znalosti a kompetence k řešení daných problémů a simulovaných situací, součástí jsou interaktivní cvičení v programu SMART Notebook a skupinová práce. Součástí aktivit je rukodělné vytvoření papírové plachty s desaterem bezpečného internetu, které zůstává ve třídách po celý rok. Úspěšný absolvent získává tzv. Řidičský průkaz internetového surfaře.
 • Učitelé ZŠ
  Učitelé jsou rizikovou skupinou z hlediska nekompetentního řešení krizových situací v rámci kyberšikany, kdy v rámci studia nejsou poskytovány relevantní informace a prevence těchto rizikových jevů je často podceňována i na úrovni metodika prevence. Učitelé samotní jsou taktéž rizikovou skupinou z hlediska potencionální oběti kyberšikany ze strany vlastních žáků. Školení učitelů se bude provádět dle platné akreditace MŠMT programu Rizika internetu a komunikačních technologií (č. j. 28024/2010-25)v režimu DVPP.
 • Rodiče
  Velice důležitá je CS rodičů, kteří jsou spojnicí mezi dítětem a školou, kdy hrají také důležitou roli v kontrole virtuálního života dítěte, tak i vzor užívání moderních technologií, díky přednáškám se tak seznámí s novými riziky komunikačních technologií, ale především se způsoby prevence a práce s ohroženým dítětem. V rámci prevence rizikového chování dojde k osvojení účinných způsobů řešení, odhalování, ale i metod prevence na úrovni školy a rodičů. U ohrožené cílové skupiny se klade důraz nejen na obranu proti daným rizikovým jevům, ale také na empatii a dohlížení důsledků vlastního jednání tak, aby se školení zabývalo nejen potencionální obětí, ale i útočníky.

Výstupy projektu

 1. realizace 8 školících dní na ZŠ pro žáky, učitele a rodiče
 2. 1 200 proškolených žáků (doloženo čestným prohlášením ředitele školy s uvedeným počtem přítomných žáků na školení)
 3. 150 účastníků školení z řad rodičů, nebo učitelů

Pokud se chcete do projektu zapojit, kontaktujte nás na email nebudobet (zavináč) email.cz

Školení je díky financování Moravskoslezského kraje bez jakýchkoli nákladů zapojených škol i jednotlivců.