Logo
Certifikovaný program primární
prevence pro žáky MŠMT
Akreditované školení
pro učitele MŠMT

3. místo za ČR v soutěži Evropská
síť prevence kriminality (EUCPN)

Videa
Galerie
Červená knihovna

Komixy
Facebook
facebook

Pomoc

Pokud pokládáte internetový prostor za džungli bez pravidel, dáme vám za pravdu jen částečně. Na zveřejňovaný materiál se vztahují platné zákony, jejichž dodržování je pravidelně monitorováno Policií České republiky. Je jisté, že se v nepřeberném množství ilegální obsah vyskytuje, úspěch s jeho potíráním závisí právě na schopnosti, důslednosti a důmyslnosti policejních expertů. V textu níže si můžete přečíst přesné znění zákonů. Zmiňme však, že podle § 217a je zakázáno svádění za úplatu v jakékoli podobě, a to pod trestem odnětí svobody až na dva roky. V České republice byl již podle tohoto zákona odsouzen osmadvacetiletý Jiří Kadrnožka.

Paragraf 205 také upravuje formu pornografie. Povoleno je vše vyjma zobrazování dítěte, neúcta k člověku, násilí a pohlavní styk se zvířetem. Výklad zmíněného paragrafu je v praxi dosti ošemetný. Pokud se chcete podělit s přáteli o fotky vašeho dítěte při koupeli, nebo v jiné situaci, při níž je nahé, měli byste si dát pozor, abyste se nedostali do křížku se zákonem. Ačkoli se může zdát strach před zákonem absurdní, předpisy jsou jedinou možnou ochranou, seznamme se s úplným zněním dotyčných paragrafů zákona č. 140/1961 Sb. trestního zákona.

 • § 188a Šíření toxikomanie
  Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
 • § 198 Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení
  (1) Kdo veřejně hanobí
  a) některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo
  b) skupinu obyvatelů republiky pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
 • § 198a Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod
  (1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
 • § 205 Ohrožování mravnosti
  Kdo uvádí do oběhu, rozšiřuje, činí veřejně přístupnými, vyrábí, dováží, prováží nebo vyváží, anebo za tím účelem přechovává pornografická díla písemná, nosiče zvuku nebo obrazu, zobrazení nebo jiné předměty ohrožující mravnost,
  a) která zobrazují dítě,
  b) v nichž se projevuje neúcta k člověku a násilí nebo
  c) která zobrazují pohlavní styk se zvířetem
  bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.
 • § 217a Svádění k pohlavnímu styku
  (1) Kdo nabídne, slíbí nebo poskytne osobě mladší osmnácti let za pohlavní styk s ní, nebo za pohlavní sebeukájení, obnažování nebo jiné srovnatelné chování úplatu nebo jinou výhodu či prospěch, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
 • § 260, § 261a Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka
  (1) Kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.