Logo
Certifikovaný program primární
prevence pro žáky MŠMT
Akreditované školení
pro učitele MŠMT

3. místo za ČR v soutěži Evropská
síť prevence kriminality (EUCPN)

Videa
Galerie
Červená knihovna

Komixy
Facebook
facebook

Úvod

POSLÁNÍ

Posláním Nebuď oběť je pomocí preventivní osvěty a různorodých projektů a akcí chránit děti před hrozbami a riziky virtuálního světa a moderních komunikačních technologií, zároveň se pomocí přednášek a školení snažíme oslovovat sekundární cílovou skupinu rodičů, učitelů, vedoucích pracovníků školství, úředníky školských odborů na úrovni města Ostravy a Moravskoslezského kraje, knihovníky Knihovny města Ostravy. V rámci Moravskoslezského kraje jsme jediná organizace specializující se na rizika internetu a komunikačních technologií, která aktivně pořádá a organizuje akce směřující k minimalizaci těchto rizik, do nichž opakovaně a aktivně zapojujeme přímo naši primární cílovou skupinu žáků 2. stupně ZŠ a studenty SŠ a učňovských oborů.

Photo

VIZE A CÍLE

Photo

Nebuď oběť směřuje všechny své aktivity k šíření povědomí o rizicích spojených s používáním internetu a komunikačních technologií; provádí obecně prospěšnou osvětovou a propagační činnost s tématikou bezpečného užívání mobilních telefonů, komunikačních zařízení a internetových komunikačních aplikací s důrazem na ochranu osobních údajů; zajišťuje podporu ohrožených skupin, a tím výrazně přispívá k minimalizaci rizik, která při používání moderních komunikačních technologií vznikají. Nebuď oběť se snaží své aktivity neustále rozšiřovat a přibližovat nejohroženějším skupinám, a to na základě zjišťování aktuálních potřeb a rizik, které se stále vyvíjí a je na ně třeba reagovat inovativními přístupy. Zároveň rozšiřujeme své působení v rámci Moravskoslezského kraje navazováním nových partnerství a spolupráce s dotčenými organizacemi, kterými jsou školy, knihovny, policie, městské úřady, nízkoprahová centra, střediska volného času, organizace pracující s mládeží a zastřešující Rada dětí a mládeže MSK i Centrum sociálních služeb Ostrava. Nebuď oběť se snaží být metodicky, personálně, ideově a ekonomicky stabilní organizace, která se snaží své aktivity nabízet školám a dalším subjektům díky získaným projektům, a to ZDARMA. Naši podporu poskytujeme různorodým organizacím pracujícím s mládeží, jakými jsou školy, knihovny, Centrum sociálních služeb Ostrava, pěstounským rodinám, nízkoprahovým centrům, střediskům volného času, dětské tábory. K základním aktivitám spolku patří vzdělávací akce, přednášky, školení pro všechny dotčené cílové skupiny, realizace projektů, mediální kampaně, projektové dny na ZŠ, natáčení tematických videoklipů, tvorba komixů a webových stránek s pravidelnými aktualizacemi, pečování o skupinu na sociální síti Facebook.

ZÁKLADNÍ FILOZOFIE NEBUĎ OBĚŤ

 1. Základním kamenem našeho snažení je minimalizovat dopady rizik moderních technologií a nezodpovědného chování na internetu na mladou generaci uživatelů a vzbudit zájem jejich rodičů o virtuální svět vlastních potomků.
 2. Chceme, aby se téma rizik internetu a komunikačních technologií stalo diskutovaným a neopomíjeným, aby se plošně zakomponovalo do školních vzdělávacích programů na základních školách jako jedno ze základních průřezových témat.
 3. Chceme téma rizik internetu popularizovat do té míry, aby se zvýšil zájem ze strany veřejnosti, odpovědných ministerstev, samosprávy, městských i krajských úředníků a začala se problematika nebezpečného využívání internetu a komunikačních technologií řešit koncepčně.
 4. Chceme informovat společnost o nově se vyskytujících rizicích internetu pravdivě, nezkresleně a bez hysterického strašení.
 5. Respektujeme Úmluva o právech dítěte, především na svobodu projevu a svobodný přístup k informacím, proto se nesnažíme mladé uživatele manipulovat a moderní technologie zakazovat a omezovat, ale spíše osvětlovat jejich bezpečné využívání a možnosti použití.
 6. Vzdělávací aktivity, přednášky a školení neustále inovujeme a přizpůsobujeme konkrétním cílovým skupinám, a to nejen s cílem s tématem seznámit a vzdělat, ale také pomocí zásad zážitkové pedagogiky prožít modelové situace.
 7. Chceme být spolkem respektující demokratické principy, bez politické příslušnosti a podléhání jakýmkoli zájmovým podnikatelským skupinám.
 8. Chceme rozšiřovat povědomí o rizicích internetu do rodin, aby sami rodiče převzali odpovědnost za bezpečí vlastních potomků nejen ve skutečném, ale i virtuálním světě.
 9. Chceme neustále rozšiřovat síť spolupracujících a partnerských organizací, díky nimž můžeme oslovit větší část cílové skupiny.
 10. Chceme i nadále zůstat společensky respektovanou a uznávanou organizací, která je vyhledávaná nejen cílovou skupinou, ale i médii, odbornou veřejností a příslušnými státními institucemi.

HISTORIE NEBUĎ OBĚŤ

Photo

Rizika internetu a komunikačních technologií, z.s. byly založeny v roce 2009, kdy započaly svou osvětovou činnost na základních školách základní formou přednášek, byly vytvořeny webové stránky a první panely s tematickými komixy, díky nimž byla realizována putovní výstava po základních školách. V průběhu roku se rozšířil počet členů a sympatizantů z řad učitelů, rodičů, široké veřejnosti i samotných žáků. V průběhu roku jsme uspořádali první projekty a workshopy, které se soustředily na zahraniční spolupráci a navázání kontaktů s partnery, takovým byl i sedmidenní workshop z programu Grundtvig. Dalšími významnými kroky k rozvoji spolku bylo získání dotace od statutárního města Ostrava k natáčení videoklipů na téma kyberšikana se samotnými žáky základních škol, ale také obdržení akreditace programu Rizika internetu a komunikačních technologií, z.s. od MŠMT na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Po sestavení základního týmu spolupracovníků, kontaktů a lektorů jsme pravidelně pořádali školení pro žáky, učitele, knihovníky i širokou veřejnost, účastnili se odborných konferencí partnerů z pražské organizace Centrum bezpečnějšího internetu a olomouckého projektu E-Bezpečí, účastnili jsme se akcí na podporu mezinárodního Dne bezpečného internetu.

Photo
Webové stránky přináší aktuální informace o nových rizicích, autorské články a postřehy, facebooková skupina získává každý měsíc nové členy a k měsíci červenci 2014 má 413 členů. V průběhu let 2013 a 2014 jsme několikrát vystupovali a prezentovali své aktivity v pořadech České televize (ČT Regiony, Dobré ráno, pořad On-line), Českém rozhlase (Ostravské příchody, Poradna, ranní zprávy), časopisu Psychologie i portálu Seznam.cz. Ze získaných partnerů a spolupracujících organizací jmenujme přibližně 40 základních škol v MSK, Policii ČR, Městská policie Ostrava, Pedagogicko-psychologická poradna Ostrava, Centrum sociálních služeb Ostrava, Buntaranta – přátelé pěstounských rodin. V posledním roce bylo základním milníkem získání certifikace programu primární prevence Řidičský průkaz internetového surfaře od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho bližší specifikaci najdete na stránkách pod záložkou Pro školy - žáci. Spolku se v posledních letech daří získávat projekty od poskytovatelů dotací (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví, Moravskoslezský kraj, Dům zahraničních služeb atd.), v rámci nichž jsme v roce 2014 proškolili 2 500 žáků, 392 učitelů a 187 rodičů, do 15 projektových dnů jsme zapojili 1728 žáků.

VÝČET NEJZÁSADNĚJŠÍCH PROJEKTŮ

 1. Facebook vs. Fakebook (Grundtvig, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy)
 2. Nebuď oběť (natáčení videoklipů, statutární město Ostrava)
 3. Žákovské sympozium Nebezpečí virtuální sítě (vlastní aktivita)
 4. Kontaktní seminář Grundtvig Antalya (Dům zahraničních služeb)
 5. Workshop Reading literacy – experience the feeling! (čtenářská gramotnost, Grundtvig)
 6. Řidičský průkaz internetového surfaře (MŠMT)
 7. S kyberšikanou pod kůží (Moravskoslezský kraj)
 8. S kyberšikanou v duši (Ministerstvo zdravotnictví)
 9. Trikem proti kyberšikaně (MSK – společný projekt s neorganizovanou mládeží)
 10. Kyberšikana má červenou (MŠMT)
 11. S kyberšikanou v duši (MZ)
 12. IT4VET (Leonardo da Vinci Projekty mobility)
Photo